Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi Restorasyonu Yapım İşi

Kasım 30, 2017

İHALE İLANI

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANALHİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR ZAFER MÜZESİ RESTORASYON İŞİYAPTIRILACAKTIR

Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi Restorasyonu Yapım İşi Kültür Varlıkları İhaleYönetmeliğinin  23. Maddesine göre açıkihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdayer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/611796

İşin Adı

:

Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi Restorasyonu Yapım İşi

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No:1 - AFYONKARAHİSAR MERKEZ / AFYONKARAHİSAR 03200

b) Telefon ve faks numarası

:

2722163043 - 2722163042

c) Elektronik posta adresi

:

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.afyonozelidare.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Tescilli Taşınmazın Restorasyonu (Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi Restorasyonu Yapım İşi)

b) Yapılacağı Yer

:

Afyonkarahisar Merkez

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

700 Takvim Günü

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a) Yapılacağı yer

:

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü İhale Salonu - Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No:1 – MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati

:

21.12.2017 – 14:30

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1 İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.

4.1.2 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

 4.1.4  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.5 Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.6  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.7  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.8 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.9.İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.10.İhale konusu işin tamamı ve bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

4.1.12  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.     

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak Şartnamenin 7.1 (L) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az almamak üzere ihale konusu iş veya benzeri işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapmasına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

 4.3.2.1. Anahtar Teknik Personel istenmemektedir.

 

4.3.2.2 Teknik Personel

Aşağıda belirtilen teknik personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde istihdam edeceğine dair taahhütnamenin verilmesi zorunludur.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Şefi

Restorasyon Uzmanı Y. Mimar veya Mimar

En Az 5 yıl Deneyimli

(Restorasyon konusunda deneyimli)

1

Şantiye

Elektrik Mühendisi

En Az 5 yıl Deneyimli

(Restorasyon konusunda deneyimli)

1

Şantiye

Makine Mühendisi

En Az 5 yıl Deneyimli

 (Restorasyon konusunda deneyimli)

1

Şantiye

İnşaat  Mühendisi

En Az 5 yıl Deneyimli

(Restorasyon konusunda deneyimli)


İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelinin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri (Taahhütname, diploma ve meslek odası belgesi )sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde  idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.

 

Mimar veya İnşaat Müh., Elektrik Mühendisi, Makine Mühendislerinin en az beş yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden en az beş yıl önce konuda yüksek lisans yapmış olması şartı aranacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak çeşme, köprü, ahşap yapılar, çevre düzenleme ve sokak sağlıklaştırma işleri hariç  B.I. Grup İşleri Taşınmaz Kültür Varlıklarının restorasyon işleri tescilli taşınmaz kültür varlığı yapıların esaslı onarımları (restorasyonları)” işleri kabul edilecektir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

 

5- -Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. (Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.)

 

7- İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini;

7.1. İhale dokümanı, Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü - Burmalı Mah. İnhisar Yokuşu No:4 Merkez AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir ve 150 TL  (YüzElliTürkLirası) karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.

 

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No:1 – MERKEZ/AFYONKARAHİSAR        adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirliyecekleri tutarda geçici teminat verilecektir. İstekliler geçici teminatlarını nakit yatırmak isterlerse Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Afyonkarahisar Şubesindeki 364 30121 5012 nolu hesaplarına yatırılması zorunludur

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesine idare serbesttir.

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14- ihalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, “Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği” esasları uygulanacaktır.